Published: 2022-03-01

STUDY ON USE OF WOOL/POLYESTER BLENDED WOVEN FABRICS FOR SOUTHERN MEN JACKET

TRẦN NGUYỄN TÚ UYÊN, LÊ NGỌC LỄ, NGUYỄN CHÍ THANH, TRIỆU THỊ TRANG

FACTORS AFFECTING E-COMMERCE STUDENTS ' SELF- STUDY SKILLS AT INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

PHAN THỊ TỐ OANH, LÊ THỊ THƯƠNG, MAI THANH HÙNG, PHAN THANH HUYỀN, ĐẶNG TRUNG KIÊN