Published: 2023-08-07

THE EFFECTS OF LEARNING EXPERIENCE ON THE LEARNING OUTCOMES OF FIRST- YEAR STUDENTS OF INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

NGUYỄN THỊ THU TRANG, ĐÀO THỊ NGUYỆT ÁNH, NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP, LÝ THANH BÌNH, PHẠM THỊ OANH, ĐỖ THỊ THÌN

PROPOSAL FOR METHODOLOGY OF AO DAI MEN MODERN DESIGN

NGUYỄN MẬU TÙNG, TRẦN THỊ MINH KIỀU, LÊ QUANG BÌNH

RESEARCH ON THE RATIONALITY OF THREE NEWTON’S LAWS

ĐỖ VĂN NĂNG , TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU , NGUYỄN NGỌC GIÀU