Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Số 41 (05-2019)

Published: 2019-10-30

RISK ASSESSMENT IN SUPPLY CHAIN: THE CASE OF SYNTHOME VIETNAM

NGUYỄN QUANG VINH, MAI THỊ KIM HUYỀN