Published: 2022-04-01

GREEN SYNTHESIS OF COPPER NANOPARTICLES USING QUERCETIN

NGUYỄN VĂN SƠN, VÕ THÀNH CÔNG, PHẠM VĂN HƯNG

PREVENTION AND ANTI-INFLAMMATORY POTENTIAL OF CRUDE AQUEOUS EXTRACTS OF BLACK ONION ON FCA-INDUCED RHEUMATOID ARTHRITIS IN MICE

TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG, TRẦN THỊ THANH NHÃ, TRƯƠNG THỊ MỸ ÚC, VŨ THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN THỊ KIM TRINH, QUẢNG TRẦN PHƯƠNG TUYÊN, TÔ MINH QUÂN, TRẦN PHẠM THÚY VY, TRẦN HOÀI NINH

SCREENING OF ANTAGONISTIC BACTERIA STRAINS AGAINST Pilidium sp. MD1 CAUSING STRAWBERRY (Fragaria ananassa) LEAF SPOT

HỨA HUỲNH MINH THẢO, LÊ THỊ VY HIỀN, ĐỖ HUY NHẬT MINH, NGUYỄN VIỆT QUỐC, TRẦN QUỐC VIỆT, NGUYỄN NGỌC DUYÊN, BÙI NHẬT TÂM, NGUYỄN NGỌC ẨN, PHẠM TẤN VIỆT, NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH

SAFETY EVALUATION OF ETHANOL EXTRACT OF FRUIT PEEL Annona squamosa L. BY ACUTE AND SUB-CHRONIC TOXICITY STUDIES IN MICE

TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG, NGUYỄN THI TRANG, TRẦN THỊ THANH NHÃ, NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN, NGUYỄN THỊ YẾN NHI, NGUYỄN DUY KHANG, ĐINH THỊ DIỄM, NGUYỄN THU VIÊN, PHAN THỊ TUYẾT MAI, LÊ CHI NA, VÕ QUÍ NHƯ, MAI NGUYỄN NGUYÊN THẢO, LÊ TRÚC TIÊN, NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM