Published: 2021-08-30

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF JACK FRUIT-SEED STARCHBASED BIOPLASTIC

NGUYỄN KHOA TRIỀU, NGUYỄN HUỲNH THÔNG, LÊ VĂN THƯỞNG, TRẦN THANH VÂN, LÊ VĂN VŨ

TAGUCHI OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS FOR THICKNESS UNIFORMITY OF A THERMOFORMING PROCESS

NGUYỄN KHOA TRIỀU, CHÂU MINH QUANG, NGUYỄN XUÂN CHIẾN, PHẠM HOÀNG ANH DƯƠNG, PHẠM MẠNH HÙNG, NGUYỄN TRUNG PHI