IDENTIFICATION OF CHEMICAL COMPOUNDS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY FROM ETHANOL EXTRACT OF HOMALOMENA PIERREANA

Main Article Content

VĂN HỒNG THIỆN
LÊ BÍCH TRÂM
NGUYỄN THANH LAN
HỒ NGUYỄN HOÀNG YẾN
LƯU HỒNG TRƯỜNG
NGUYỄN PHI NGÀ
HÀ VĂN LONG
NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH
NGUYỄN NGỌC TUẤN
TRỊNH NGỌC NAM

Abstract

Nghiên cứu này đã xác định được mẫu nghiên cứu thu tại Vườn quốc gia Phú Quốc là loài Homalomena pierreana. Thông qua kỹ thuật sắc ký ghép khối phổ, 10 hợp chất thuộc nhóm sesquiterpene có trong cao chiết ethanol của thân rễ loài H. pierreana đã được xác định. Ngoài ra, cao chiết ethanol từ mẫu nghiên cứu cũng cho thấy khả năng kháng lại 6 chủng vi khuẩn kiểm định là Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis và Salmonella typhimurium.

Article Details

Section
Chemical, Bio, Food, Environmental Technology